Nokia 5228 - Daugiaformačių pranešimų parametrai

background image

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis

praneš..
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
Atvaizdo dydis — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkus Perspėjamasis, prietaisas perspės, jei

badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus

Apribotasis, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali

nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti,

pasirinkite Laisvasis.

Naudoj. prieigos taškas — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas kaip

pageidaujamas ryšys.

Dgf. pranešim. priėmimas — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą.

Jei savajame tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite Autom.

namų tinkle. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie pranešimą,

priimtiną iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus Visada automatinis,

jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti

tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei daugiaformačius pranešimus norite gauti

iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite Rankinis, o jei norite išjungti bet

kokių daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite Išjungtas.

Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo

paslauga).

Gauti ataskaitas — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).

Atsisakyti siųsti ataskait. — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų

pranešimų pristatymo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti

siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei

Pranešimai

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

61

background image

pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų

centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo

atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi,

atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.