Nokia 5228 - Nokia 5228 lietotāja rokasgrāmata

background image

Nokia 5228 lietotāja

rokasgrāmata

6.0. izdevums

background image

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-625 atbilst Direktīvas 1999/5/

EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par

atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care un Ovi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt

to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.
Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā

bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības

bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem

izstrādājumiem.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and

Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un

nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis

patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta

videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem

lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat

iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. http://www.mpegla.com.
CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD

PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA

ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.
ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, “KĀDS TAS IR”. IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS

NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ

NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU.

NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

background image

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja

rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat

ierobežo arī jebkādus Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku

informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas,

tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi.

Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.
FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos

traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums

nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību

ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds

radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia

nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.
Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multiziņu pakalpojuma, ierīču saderības vai

nodrošinātajiem satura formātiem. Par dažiem pakalpojumiem var tikt prasīta atsevišķa samaksa.
Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci,

var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia

neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības

un satura piesardzības pasākumi.
/6.0. izdevums LV