Nokia 5228 - Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

background image

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto

šajā ierīcē, ir BL-5J. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru

modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem:

AC-8E. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa.

Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.
Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas.

Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet

akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos,

izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.
Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots,

iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas,

atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas

indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot

zvanīšanai.
Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un

atvienojiet lādētāju.
Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības

kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar

lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet

neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.
Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr

centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi

augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku.

Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora

darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.
Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets

(piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp

akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla

sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā.

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

120

background image

Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo

priekšmetu.
Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var

eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja

iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves

atkritumiem.
Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest,

saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums

nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas

ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.
Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā

svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek

bojāts, tas var eksplodēt.
Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus

bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas

virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci

servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.