Nokia 5228 - Informācija par sertifikāciju (SAR)

background image

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.
Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai

nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās

prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un

tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no

vecuma un veselības stāvokļa.
Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par

īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās

noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem

ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot

ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais

SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā

izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms

mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.
Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir

1,10 W/kg .
Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties

atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas

par izstrādājumu.

Izstrādājuma un drošības informācija

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

127