Nokia 5228 - Attālais SIM režīms

background image

Attālais SIM režīms

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth.
Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas divu ierīču starpā nepieciešams izveidot pāri

un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16

ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.
Lai izmantotu attālo SIM režīmu ar saderīgu automašīnas komplekta papildierīci,

aktivizējiet Bluetooth savienojumu un aktivizējiet ierīcē attālā SIM režīma

izmantošanu. Aktivizējiet attālo SIM režīmu no otras ierīces.
Kad ierīcē ir ieslēgts attālais SIM režīms, sākuma ekrānā tiek parādīts Attālais SIM

režīms. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek izslēgts, kā tas ar tiek norādīts signāla

stipruma apgabalā, un nav iespējams izmantot SIM kartes pakalpojumus vai

funkcijas, kurām nepieciešams parastā mobilā tīkla pārklājums.
Kad bezvadu ierīce darbojas attālajā SIM režīmā, lai zvanītu un saņemtu zvanus,

iespējams izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas

komplektu. Šajā režīmā ar bezvadu ierīci nav iespējams veikt nekādus zvanus,

izņemot zvanus uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai

veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta,

vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.
Lai izietu no attālā SIM režīma, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un

izvēlieties Iziet no attālā SIM rež.

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

93