Nokia 5228 - Tālrunis un SIM karte

background image

Tālrunis un SIM karte
Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības

uzstād. > Tālrunis un SIM karte.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
PIN koda pieprasījums — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat

ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.

PIN kods un PIN2 kods — mainiet PIN1 un PIN2 kodu. Šajos kodos var būt

iekļauti vienīgi cipari. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu,

nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem.

Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

109

background image

aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu

sniedzēju.

Bloķēšanas kods — bloķēšanas kods tiek izmantots, lai atbloķētu ierīci. Lai

izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, nomainiet bloķēšanas kodu.

Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš.

Var izmantot burtciparu rakstzīmes un gan lielos, gan mazos burtus. Ierīce jūs

informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Glabājiet jauno kodu drošā

vietā atsevišķi no ierīces.

Autom. bloķēš. periods — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu,

varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir

bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu

automātisko bloķēšanu, izvēlieties Nav.

Bloķēt, ja maina SIM — uzstādiet, lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā

tiek ievietota nezināma, jauna SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras

tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Tālruņa attālā slēgšana — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.

Slēgtā lietotāju grupa — norādiet personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras

var zvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Apstiprināt SIM pakalp. — uzstādiet, lai, izmantojot SIM kartes pakalpojumu

(tīkla pakalpojums), ierīcē tiktu parādīti apstiprinājuma paziņojumi.