Nokia 5228 - Организирање слики и видеа

background image

Организирање слики и видеа

Одберете Menu > Gallery.
Одберете Images & videos > Options и од следново:
Folder options — За да ги преместите датотеките во папките, одберете Move

to folder. За да креирате некоја нова папка, одберете New folder.

Organise — За да ги копирате датотеките во папките, одберете Copy. За да

ги преместите датотеките во папките, одберете Move.

View by — Прикажување на датотеките по датум, наслов или големина.

12. Nokia Video Centre

Со Nokia Video Centre (мрежна услуга), можете да преземате и пренесувате во

реално време видео записи од компатибилни интернет видео услуги со помош

на поврзување на пакети со податоци. Можете, исто така, да пренесувате видео