Nokia 5228 - Пуштање на видео клипови

background image

Пуштање на видео клипови

Одберете Menu > Applications > RealPlayer.
За да пуштите некој видео клип, одберете Video clips, и некој клип.
За да ги излистате скоро пуштаните датотеки, во главниот приказ на

апликацијата, одберете Recently played.
Во листата на видео клипови, скролувајте до некој клип, одберете Options и

од следново:
Use video clip — Доделете виде на контакт или поставете го како тон на

ѕвонење.

Mark/Unmark — Обележете објекти во листата за да испратите или

избришете повеќе објекти во исто време.

View details — Прикажете детали од одбраниот објект, како што се

формат, резолуција и траење.

Settings — Изменете ги прилагодувањата за видео репродукција и

стриминг.

Во Видео клиповите, скоро пуштаните и стриминг линковите прикази, може да

се достапни следниви икони на лентата со алатки:

Send — Испрати видео клип или стриминг линк.

Play — Пуштете видео клип или видео стрим.

Delete — Избришете го видео клипот или стриминг линкот.

Remove — Отсранете датотека од листата на скоро пуштани.

Други апликации

© 2010 Nokia. Сите права се задржани.

111