Nokia 5228 - Мултимедијални пораки

background image

Мултимедијални пораки

Важно: Бидете внимателни при отварање на пораките. Пораките може

да содржат штетен софтвер или на друг начин да бидат штетни за Вашиот уред

или персонален компјутер.
Може да примите известување дека мултимедијална порака чека во центарот

за мултимедијални пораки. За да започнете пакет data конекција за да ја

примите пораката на Вашиот уред, одберете Options > Retrieve.
Кога отварате мултимедијална порака ( ), можете да видите слика и порака.

се покажува доколку е вклучен и звук, или доколку е вклучен видео

клип. За да го пуштите звукот или видео клипот, изберете го индикаторот.
За да ги видите медиа објектите што се вклучени во мултимедијалната порака,

одберете Options > Objects.
Ако пораката вклучува мултимедијална презентација, се прикажува на

екранот. За да ја пуштите презентацијата, одберете го индикаторот.

Пораки

© 2010 Nokia. Сите права се задржани.

56