Nokia 5228 - Гласовни команди 

background image

Гласовни команди

За да активирате гласовни команди, за да стартувате апликации и профили,

притиснете и задржете го копчето за повикување во почетниот екран.
За контрола на Вашиот уред со подобрените гласовни команди, притиснете и

задржете го копчето за повикување во почетниот екран и изговорете некоја

гласовна команда. Гласовната команда е името на апликацијата ии профилот

прикажани во листата.
Одберете Menu > Settings и Phone > Voice commands.

Прилагодувања

© 2010 Nokia. Сите права се задржани.

115

background image

Одберете Options и од следниве опции:
Change command — Изменете ги гласовните команди.

Playback — Преслушајте ја синтетизираната гласовна ознака.

Remove voice command — Отстранете гласовна команда која рачно сте ја

додале.

Settings — Наместете ги прилагодувањата.

Voice command tutorial — Отворете го упатството за гласовни команди.