Nokia 5228 - Tillatte numre

background image

Tillatte numre

Velg Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte nr. for Kontak..
Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte

telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer

informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.
Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring

av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe

det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og

omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.
Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere

Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.
Velg Valg og blant følgende alternativer:
Aktiver tillatte numre — Aktivere tillatte numre.

Deaktiver tillatte nr. — Deaktivere tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop

tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over

tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre

er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte

numre.

7. Meldinger

Hovedvisning for meldinger

Velg Meny > Meldinger (nettverkstjeneste).
Hvis du vil opprette en ny melding, velger du Ny melding.