Nokia 5228 - Sertifiseringsinformasjon (SAR)

background image

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

126

background image

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert

slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-

energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet

av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder

sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.
Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en

måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de

internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-

tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på

det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået

til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at

den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket.

Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en

nettverksbasestasjon.
Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten

ved øret, er 1,10 W/kg .
Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-

verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og

nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på

produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

127