Nokia 5228 - Punkty dostępu połączeń pakietowych

background image

Punkty dostępu połączeń pakietowych

Wybierz Menu > Ustawienia oraz Łączność > Sieci docelowe > Punkt

dostępu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby edytować punkt dostępu do danych pakietowych, otwórz jedną z grup punktów

dostępu i wybierz punkt dostępu oznaczony ikoną

.

Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.
Wybierz jedno z poleceń:
Nazwa punktu dostępu — Nazwę punktu dostępu otrzymasz od usługodawcy.

Nazwa użytkownika — Do nawiązania połączenia pakietowego może być

potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.

Żądanie hasła — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się

do serwera albo gdy nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz Tak.

Łączność

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

91

background image

Hasło — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebne hasło,

które zwykle przydziela usługodawca.

Uwierzytelnienie — Aby hasło zawsze było wysyłane w postaci szyfrowanej,

wybierz Bezpieczne. Aby hasło było wysyłane w postaci szyfrowanej zawsze,

gdy to możliwe, wybierz Normalne.

Strona główna — W zależności od konfigurowanego punktu dostępu

wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Użyj punktu dostępu — Wybierz Po potwierdzeniu, jeżeli urządzenie ma

prosić o potwierdzenie przed utworzeniem połączenia za pomocą tego punktu

dostępu, lub Automatycznie, jeżeli urządzenie ma się automatycznie łączyć z

miejscem docelowym za pomocą tego punktu dostępu.

Wybierz Opcje > Ustaw. zaawansowane i jedno z następujących poleceń:
Typ sieci — Wybierz typ protokołu internetowego, aby przesyłać dane z

urządzenia i do urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu

sieci.

Adres IP telefonu (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.

Adresy DNS — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP

podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od

usługodawcy internetowego.

Adres serwera proxy — Wprowadź adres serwera proxy.

Numer portu proxy — Wprowadź numer portu serwera proxy.