Nokia 5228 - Fotosnímanie

background image

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:
● Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
● Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
● Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do

režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať v zachytávaní snímok, vyberte

položku Pokračovať.

Pri fotosnímaní postupujte takto:
1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania,

vyberte položku >

.

2. Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom,

kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Foto-Video

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

75

background image

Ak chcete pri zachytení snímky zväčšiť alebo zmenšiť výrez, použite ovládač

priblíženia.
Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo

Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.