Nokia 5228 - Po nasnímaní videoklipu

background image

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je

vybratá položka Voľby > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno):

Foto-Video

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

78

background image

Prehrať — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.

Vymazať — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáčika a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo

snímania.

11. Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah

prehrávaný on-line, vyberte položku Menu > Galéria.

Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne

tlačidlo ( ) otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku Menu > Galéria a z týchto možností:

Snímky a videá — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v

aplikácii Videocentrum.

Skladby — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.

Zvukové klipy — Počúvanie zvukových klipov.

Iné médiá — Prezeranie prezentácií.

Jednotlivé zložky môžete vytvárať, otvárať a prezerať si ich obsah, jednotlivé

položky môžete označovať, kopírovať, presúvať a pridávať ich do rôznych zložiek.
Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené

symbolom

.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram

sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy

v aplikácii Prehrávač hudby.
Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo

do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku Voľby > Usporiadať > Kopírovať

alebo Presunúť a niektorú z uvedených možností.