Nokia 5228 - Budík

background image

Budík

Vyberte položku Menu > Aplikácie > Hodiny.
Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku Nové budenie. Nastavte čas

budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku

Opakovať a potom možnosť Hotovo.
Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku Budenia. Keď je

budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa

indikátor .

O Obchode Ovi

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

100

background image

Ak chcete budenie odstrániť, zvoľte možnosť Budenia, prejdite na budenie a

vyberte položku Voľby > Vymazať budenie.
Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku Stop. Ak chcete

budenie odložiť, vyberte položku Odlož. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie

vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.
Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku Voľby >

Nastavenia > Odklad budenia.
Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku Voľby > Nastavenia > Tón

budíka.