Nokia 5228 - Informácie o batérii a nabíjačke

background image

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

124

background image

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno

potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo

nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji

objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.
Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od

nabíjačky.
Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od

prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože

prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom

sa sama vybije.
Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s

teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a

životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo

prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod

bodom mrazu.
Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet -

napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a

záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže

k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke.

Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý

skrat spôsobil.
Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité

batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich

recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.
Vytekanie. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte,

nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade

vytekania batérie predíďte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak

dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo

vyhľadajte lekársku pomoc.
Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať

cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Poškodená batéria môže explodovať.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

125

background image

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné

nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a

máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv

skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú

nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie