Nokia 5228 - Vyžiadanie webového zdroja

background image

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na

nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na

najnovší obsah.
Vyberte položku Menu > Internet > Web.
Webové zdroje na webové stránky sú zvyčajne označené symbolom

. Používajú

sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.
Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj, zvoľte

položku > a požadovaný zdroj.
Aktualizácia zdroja — V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný

zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť Obnoviť.

Internet

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

86

background image

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja — V zobrazení Webové zdroje

vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku

Upraviť > Automatic. aktualizácie.

14. Prepojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému

zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v

sieti GSM.
Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať

rozličné miesta prístupu, napríklad:
● miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
● miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a

pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu,

ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového

dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Sieť.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
Voľba operátora — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných

sietí, vyberte položku Automatická. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo

zoznamu, vyberte položku Manuálna. Ak sa spojenie s manuálne vybranou

sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú

sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.