Nokia 5228 - Kontakty SIM

background image

Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov,

vyberte položku Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie > Pamäť

SIM. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.
Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na

kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku

Voľby > Kopírovať > Pamäť SIM.
Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu

SIM, vyberte položku Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť >

Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM.