Nokia 5228 - Telefón a karta SIM

background image

Telefón a karta SIM
Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Správa telefónu >

Ochranné nast. > Telefón a SIM karta.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
Ochrana PIN kódom — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja

sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu

kódom PIN.

PIN kód a PIN2 kód — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len

číslice. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým

číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak

zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak

zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo

na poskytovateľa služieb.

Blokovací kód — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete

predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred

nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov.

Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj

vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávajte

v tajnosti, oddelene od prístroja.

Nastavenia

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

113

background image

Autoblokovací cyklus tel. — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu,

môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá.

Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak

chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku Žiadny.

Blokovať pri zmene SIM — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej

karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré

rozpoznáva ako karty majiteľa.

Diaľkové blokov. telefónu — Zapnutie alebo vypnutie diaľkového blokovania.

Uzavretá skupina užívat. — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí

môžu volať vám (služba siete).

Potvrdiť SIM služby — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce

správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).