Nokia 5228 - Služby siete

background image

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových

služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu

vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli

používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa

služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš

poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch.

Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania

niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o

podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce

TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.
Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom

prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie

nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôsobené

položky, ako napr. názvy menu, priečinok menu a ikony.

Ochrana

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

9