Nokia 5228 - Profily

background image

Profily

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Osobné > Profily.
Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov

hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny

volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky.

Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.
Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku Voľby >

Aktivovať.
Ak chcete profil prispôsobiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku

Voľby > Personalizovať. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu

najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku Voľby > Načasovaný

a požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na

predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na

domácej obrazovke sa zobrazuje symbol . Profil Offline nemožno načasovať.
Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku Voľby > Vytvoriť nový.

9. Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA.

Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu

súborov alebo všetky variácie formátov súborov.