Nokia 5228 - Nastavenia paketových dát

background image

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr.

nast. > Paketové dáta.
Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre

paketové dátové spojenia.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
Paketové dát. spojenie — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a

vyberiete položku Ak je dostupné, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej

siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie

e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie

len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou

sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak

vyberiete položku Ak je to nutné, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba

keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj

využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.

Prepojenie

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

98

background image

15. Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku Menu > Internet > Hľadanie.
Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové

vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah

a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku Menu > Internet > Hľadanie.
Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania

hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov

sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané

výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu

výsledkov.
Ak chcete na internete vyhľadávať webové stránky, vyberte položku Vyhľadať na

internete, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané

výrazy. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený

poskytovateľ služieb hľadania na internete.
Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustite

vyhľadávanie alebo výberom položky Ďalšie služ. hľadania použite iného

poskytovateľa služieb hľadania.
Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších

poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku Voľby > Nastavenia > Krajina

alebo región.