Nokia 5228 - Písanie a odosielanie správ

background image

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku Menu > Správy.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať

nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo

počítač.
Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované

správne nastavenia pripojenia.
Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí

tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené

kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad

správ líšiť.
Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-

mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje

obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a

prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si

vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám

môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na

odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.
Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.
Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy — Vyberte položku Nová

správa.
Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy — Vyberte položku Voľby >

Vytvoriť správu a požadovanú možnosť.
Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov — Na paneli s nástrojmi

vyberte položku .

Správy

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

52

background image

Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy — Klepnite na pole Komu.
Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimediálne správy — Predmet zadajte

do poľa Predmet. Ak pole Predmet nie je zobrazené, stlačte tlačidlo Voľby > Polia

hlavičky správy a vyberte polia, ktoré chcete zobraziť.
Napísanie správy — Klepnite na pole správy.
Pridanie objektu do správy alebo e-mailu — Vyberte položku a požadovaný

typ obsahu. Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na

multimediálnu správu.
Poslanie správy alebo e-mailu — Vyberte položku

alebo stlačte tlačidlo

Volať.
Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie

správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ

služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami

a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov,

ktoré možno odoslať v jednej správe.