Nokia 5228 - Nokia 5228 – Priročnik za uporabo

background image

Nokia 5228 - Priročnik za uporabo

6.0. Izdaja

background image

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-625 skladen z bistvenimi zahtevami

in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti

najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.
© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care in Ovi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe

Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov

in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli

obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje

pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and

Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in

nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in

nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih

ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe,

razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in

komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran http://www.mpegla.com.
DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO

KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO,

KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.
VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI

ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH,

VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ

PREDHODNEGA OBVESTILA.

background image

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje

veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin

in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in

odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki

so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago,

tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav.

Protipravno odstopanje je prepovedano.
OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne

opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica

Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni

pooblaščeni servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob

upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora

sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe,

ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.
Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila

ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.
V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko

dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo

vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.
/6.0. Izdaja SL