Nokia 5228 - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning

med den här enheten är BL-5J. Nokia kan göra det möjligt att använda fler

batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström

från följande laddare: AC-8E. De exakta modellnumren på laddarna kan variera

beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av

följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det

tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det

dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda

endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.
Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på

länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och

återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta

flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att

ringa.
Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort

batteriet.

Produkt- och säkerhetsinformation

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

118

background image

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte

används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan

förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så

småningom ur.
Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C

(59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och

livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta

fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under

0 °C.
Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål,

som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets

positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan

t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av

polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.
Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att

explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om

möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.
Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller

skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika

att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du

omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.
Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i

batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor.

Skadade batterier kan explodera.
Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig

användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du

tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit

skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda

det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom

räckhåll för småbarn.

Produkt- och säkerhetsinformation

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

119

background image

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet

och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du

se till att garantin täcker eventuella skador.
● Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen

som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta

bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.